نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

دکتر مجید اشرفی

دکترای تخصصی

حسابداری

دکتر علی خوزین

دکترای تخصصی

حسابداری

دکتر آرش نادریان

دکترای تخصصی

حسابداری

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.