نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

محل خدمت

مجید اشرفی

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

علی خوزین

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

آرش نادریان

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

مریم بخارائیان

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ابراهیم عباسی

دکترای تخصصی

مدیریت مالی

هیات علمی دانشگاه الزهراء

منصور گرکز

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

حسین دیده خانی

دکترای تخصصی

مدیریت مالی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

پرویز سعیدی

دکترای تخصصی

مدیریت مالی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

جمادوردی گرگانلی دوجی

دکترای تخصصی

حسابداری

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

رضا فلاح

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

سعید امور خطیب

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

علی چاغروند

دکترای تخصصی

مدیریت it

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

حمیدرضا وکیلی فرد

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

قدرت اله طالب نیا

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مصطفی هاشمی تیله نوئی

دکترای تخصصی

مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

خدیجه خدابخشی

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ایوب احمدی

دکترای تخصصی

مدیریت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مریم شهری

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

رضا فرساد

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

محمدرضا عبدلی

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

محمدرضا رازدار

دکترای تخصصی

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.