نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

دکتر مجید اشرفی

دبیر علمی

دکتر آرش نادریان

دبیر اجرایی